23948sdkhjf

Ny förordning om förpackningar från EU

I denna artikel lyfter SIS, Svenska Institutet för Standarder, fram standardiseringens roll i EU-kommissionens förslag till ny förordning om förpackningar och förpackningsavfall.

Den 30 november 2022 publicerade Europeiska kommissionen ett förslag till revidering av EU:s lagstiftning om förpackningar och förpackningsavfall. De övergripande målen med förslaget är att minska de negativa miljöeffekterna av förpackningar och förpackningsavfall, samtidigt som den inre marknadens funktion ska förbättras. Standardiseringsarbetet inom förpackningsområdet förblir en nyckelfaktor för tillverkare, användare, handel, konsumenter och andra samhällsintressen.

Förpackningar som marknadsförs inom EU måste uppfylla en rad krav för att skydda både miljön och konsumenternas hälsa. Ett ytterligare krav för att släppa ut förpackningar på den inre marknaden är att förpackningen måste utformas så att dess vikt och volym är minimal i förhållande till dess funktion.

Med det nya förslaget till förordning om förpackningar och förpackningsavfall vill EU-kommissionen (1) minska uppkomsten av förpackningsavfall, (2) främja en cirkulär ekonomi för förpackningar på ett kostnadseffektivt sätt och (3) främja användningen av återvunnet innehåll i förpackningar. De ger tre alternativ för att arbeta mot dessa mål, såsom obligatoriska mål för avfallsminskning, återanvändning för vissa sektorer och mesta möjliga återvunnet innehåll i plastförpackningar.

Inom det sistnämnda sker för närvarande även standardutveckling kopplat till EU-kommissionens begäran om standardisering för plaståtervinning och återvunnen plast, till stöd för EU:s plaststrategi och handlingsplan för i en cirkulär ekonomi (M/584) – med fokus på design för återvinning inom bland annat mjuka förpackningar av PP och PE, flaskor, behållare och tuber av HDPE, glas av PS, behållare, korkar och förslutningar av PP, flaskor av PET, tråg av PET och förpackningar av EPS.

Pågående förhandlingar kring EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall mynnar även ut i en kommande begäran om standardisering som förväntas omfatta revidering och framtagning av nya standarder med nya design- och konstruktionskrav på bland annat återanvändning, förebyggande av avfall samt kompostering av förpackningar i den inre marknaden.

Återanvändning

I samband med att Sverige både genomför EU:s engångsplastdirektiv är det från och med den 1 januari 2024 krav på att de som tillhandahåller snabbmat och dryck i engångsförpackningar erbjuder ett roterande system med flergångsförpackningar. För att främja återanvändning eller retur av förpackningar kommer det i linje med förslaget till förordning om förpackningar och förpackningsavfall också att ske viss standardisering av förpackningsformat, till exempel dryckesflaskor, inklusive minsta antal turer eller rotationer och tydlig märkning av återanvändbara förpackningar.

Hygienstandarder kommer också att tillämpas fullt ut på alla förpackningar, vare sig de är avsedda för engångs- eller fleranvändning. Revidering av befintlig harmoniserad standard EN 13429 om återanvändning av förpackningar samt en ny begäran om standardisering för system för återanvändning, inklusive hygienkrav ska behandla dessa frågor.

Förebyggande av avfall

I kommissionens förslag förbjuds även överdriven förpackning, detta genom att dubbla väggar, falska bottnar och onödiga lager förbjuds. I linje med detta tacklas även tomrum, i syfte att främja förpackningarnas storlek som ska stå i proportion till produktens storlek. Standardiseringsarbetet ska specificera mätbara designkriterier, inklusive maxvikts- och tomutrymmesgränser för specifika förpackningsformat och konstruktion som uppfyller kraven på förpackningsminimering. Revidering av befintlig harmoniserad standard EN 13428 om förebyggande av förpackningsavfall samt en ny begäran om standardisering för maxvikts- och tomutrymmesgränser ska behandla dessa frågor.

Kompostering

Standardiseringsarbetet kopplat till kompostering av förpackningar ska ta hänsyn till den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen, inklusive uppehållstider och tillåtna nivåer av kontaminering, som återspeglar de faktiska förhållanden i anläggningar för behandling av bioavfall, inklusive anaeroba rötningsprocesser. Revidering av befintlig harmoniserad standard EN 13432 om kompostering av förpackningar har redan påbörjats.

Sveriges samordningsarbete

I Sverige har Svenska Institutet för Standarder, SIS, samordningsansvaret för det svenska deltagandet i europeiskt (CEN) och internationellt standardiseringsarbete (ISO). Sverige innehar en väsentlig roll i förpackningsstandardiseringen och med sekretariatet för den europeiska arbetsgruppen om förebyggande av förpackningsavfall och internationella subkommittén för miljöaspekter av förpackningar.

Från Sveriges perspektiv är det av stor vikt att vi bibehåller vårt inflytande och får gehör för förpackningsformgivare i Sverige som har ambitionen att ligga i framkant när det kommer att ta fram helt nedbrytbara förpackningar, etablera retursystem för återanvändbara förpackningar och på så sätt förebygga förpackningsavfall.

För information om pågående och kommande standardiseringsarbete, samt innehållet och tillgängligheten av europeiska standarder, vänligen kontakta Bledar Beqiri, projektledare för SIS Förpackningskommitté – SIS/TK 165 Förpackningar.


I varje utgåva av Packmarknaden skriver SIS – Svenska Institutet för Standarder – om nya lagar, regler och standarder för förpackningar under vinjetten Packstandarder. Vill ert företag engagera sig i det viktiga standardiseringsarbetet kontakta Bledar Beqiri på bledar.beqiri@sis.se.

Artikeln är en del av vårt tema om Packstandarder.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079