23948sdkhjf

Kristdemokraterna: "Inga kompetensutvisningar"

Inför valet 2022 har vi ställt fyra frågor till riskdagens partier. Svaren har stor betydelse för svensk industri. Här är svaren från Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna: Jakob Forssmed  ekonomisk-politisk talesperson

Vilka utmaningar står den svenska industrin inför?

Svensk industri står inför flera utmaningar. Några av de absolut viktigaste är energiförsörjning, kompetensförsörjning och klimatomställning.

 1. Energiförsörjning: Det förväntas stora industriinvesteringar, exempelvis i norra Sverige, och andra delar av landet. Det är givetvis bra, men då behövs god och tillförlitlig tillgång till el. Förtida nedläggning av kärnkraftsreaktorer är ett stort hinder, liksom det faktum att elnätet har stora brister. Därför behöver det komma flera nya, stabila, energislag på plats. Det handlar exempelvis om små modulära reaktor. Men även vindkraft, kraftvärme och solkraft.

 2. Kompetensförsörjning: Företagen behöver personer som kan arbeta inom industrin. Det råder ofta arbetskraftsbrist, det vill säga att det finns för få personer som har den kompetens som företagen i industrin efterfrågar.

 3. Klimatomställning: (Svensk) industri behöver gå i bräschen för att visa vår omvärld att det går att kombinera ekonomisk tillväxt och omställning.

Vad vill ni konkret göra för att stärka svensk industris konkurrenskraft?

Säkra stabil och pålitlig energiförsörjning och klimatomställning inom industrin

Kristdemokraterna vill säkra de planerbara och stabila energikällorna och se till så att vi kan trygga låga och stabila elpriser för alla. Genom detta kan vi trygga elektrifieringen av fordonsflottan och en omställning av den tunga industrin. För att detta ska bli möjligt behöver vi sikta på att dubbla den svenska elproduktionen. Några frågor vi driver är:

 • Ge kärnkraften långsiktiga villkor att utvecklas – förläng befintliga reaktorers drift och planera en utbyggnad av fler reaktorer.

 • Värna vattenkraften, både den storskaliga och småskaliga.

 • Bygg ut vindkraften, och särskilt den havsbaserade, men med respekt för den lokala demokratin och anpassa storleken efter lokala villkor. Vi vill också se över hur bygder och fastighetsägare kan få bättre del i de intäkter som lokal kraftproduktion, som vindkraft, genererar. Vindkraft kan dock bara vara ett komplement, det fungerar inte som baskraft.

Dessutom vill vi:

 • Förenkla tillståndskraven för storskaliga solcellsparker.

 • Verka för kortare och enklare tillståndskrav för utbyggnad av elnäten.

 • Införa ett leveranssäkerhetsmål.

 • Besluta om en färdplan för morgondagens kärnkraft med mer forskning och moderniserad lagstiftning.

 • Se en sammanhållen strategi för kraft- och fjärrvärmen.

Kompetensförsörjning inom industrin:

 • Förläng tidsperioden som expertskatt kan gälla från fem till 10 år, med nedtrappning efter halva tiden. Incitamenten att förlägga verksamhet i Sverige och få högkvalificerade personer att flytta hit är fortfarande sämre än i många av våra konkurrentländer.

 • Öka genomströmningen på högskola och universitet genom en slags examenbonus så att etableringsåldern sjunker.

 • Fler vuxenutbildningar: Vi vill se fler platser på yrkesvux som möjliggör för ett livslångt lärande där fler kan skola om sig för att, exempelvis, börja arbeta inom industrin.

 • Inga kompetensutvisningar: Sverige behöver vara enkelt att verka och leva i för utländsk spetskompetens. Eventuella godtyckliga skäl för utvisning, som medför spetskompetens får lämna landet, måste upphöra.

 • Bättre regler för personaloptioner (avser främst mindre industrier/företag): Kristdemokraterna föreslår mer konkurrenskraftiga skatter på delägarskap för nyckelpersoner i växande företag. Detta bland annat eftersom många inom småföretag, som kan växa till stora, jobbar långa timmar med låg lön och erbjuds i stället optioner. Därför vill vi göra det enklare och mer konkurrenskraftigt att arbeta med incitamentsprogram.

Behöver systemet för tillståndsprövning enligt miljöbalken förändras, om ja på vilket sätt?

Ja. Idag fördröjs viktiga strategiska investeringar i ny klimatvänlig produktion på grund av de långa tillståndsprocesserna. Ett tillståndsärende kan gå genom länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen, Mark- och miljööverdomstolen och Högsta Domstolen. Detta kan ta flera år, år som kan vara oerhört kostsamma för verksamheter där investeringar möjliggör att vi kan ligga i den globala framkanten i strävan efter hållbara lösningar på exempelvis våra energi- och transportbehov.

Kristdemokraterna vill göra en översyn av Miljöbalken. Vår ambition är att den ska spegla ett bredare samhällsintresse och stärka möjligheterna att uppfylla Sveriges klimatmål. Tillståndsprocesser bör vidare präglas av transparens och ge demokratiskt inflytande, men idag är sakägarkretsen för bred och bör – menar vi – begränsas till de som är direkt berörda av prövningen. Vi vill också begränsa antalet berörda myndigheter och kräva tydliga ramar för deras medverkan i prövningen. Istället för att enskilda länsstyrelser gör bedömningar bör prövningar göras av nationella expertmyndigheter. Handläggningen i samband med tillståndsprocesser måste ges tidsramar och gränser för när i processen olika aktörer kan kräva- och ge uppgifter. En prövningsmyndighet ska i samband med en handläggning arbeta efter en kommunicerad tidsplan. Om tidsplanen ska överskridas måste skäl motiveras.

 

Vad vill ni göra för att tillgodose industrins behov av energi?

Sverige bör sikta på en fördubblad elproduktion till 2040 jämfört med idag. Byt ut målet om att all energi ska vara ”förnybar” till att vara ”fossilfri”. Detta för att ge en tydlig politisk signal att kärnkraften ses ska ses som välkommen för överskådlig framtid och inte bara vara en till nöds tåld tidsbegränsad lösning. Alla fossilfria energikällor behövs för att vi ska kunna nå vårt mål om en storskalig elektrifiering.

För att sätta ett större tryck på utbyggnaden av vårt elnät vill vi göra stamnätet till riksintresse. Denna grundläggande infrastruktur är nödvändig för att vi ska lyckas med uppdraget att göra Sverige till ett klimatneutralt land med ett starkt näringsliv som i sin tur möjliggör en god välfärd. Vi vill också att regeringen ställer större krav på Svenska kraftnät vad gäller investeringsplaner i elnäten.

För att se vad mer Kristdemokraterna vill göra hänvisar vi till tidigare svar, där vi pratade om elnät och vilka energislag som vi prioriterar.

Artikeln är en del av vårt tema om Enkät inför valet 2022 .

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Företagens egna nyheter
Se alla medlemsnyheter
Mest läst
Senaste nytt
Se senaste nytt
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Proseal firar 25 år av framgångar
Formsprutning av glas under utveckling
Ny rysk PET-fabrik tar form
FTI avvecklas: Nytt bolag ska möta framtidens krav på producentansvar
Till kedjorna: Sälj mer förpackningsfritt
Rottneros kvartalsrapport "Turbinhaveri minskade resultatet"
Andra Nordiska Medier
Food Supply SE
Plastforum SE
Recycling

Sänd till en kollega

0.173