23948sdkhjf

Europeisk överrenskommelse ger standardmått för wellådor

FEFCO, den europeiska sammanslutningen av wellpapptillverkare, meddelar att man nu har lyckats nå en europeisk överrenskommelse när det gäller frukt- och grönsakslådor, ett mycket stort område för wellpappförpackningar. Det finns en uppsjö olika modeller ute på marknaden och de fungerar säkert bra i den specifika uppgiften, men skall man få en fungerande supply chain och logistik måste man ha samma externa dimensioner och låssystem på alla lådor. Detta har man nu enats om. Lådorna passar till Europallen (1200mmx1000 mm och 1200mm x 800 mm). Två olika bottenstorlekar är aktuella, 600 mm x 400 mm och 400 mm x 300 mm). För att undvika överhäng är de exakta dimensionerna satta till 597mm x 398 mm och 398 mm x 298 mm. Den nya standarden definierar också position, höjd och längd och form på flikar och hållare i låssystemet. Det här gör det möjligt att stapla lådor från alla europeiska länder och från alla tillverkare på ett säkert och stabilt sätt. Höjden på lådorna är variabel för att man skall kunna anpassa dem till produkten som skall sändas. Detta europeiska initiativ sammanfaller med ett liknande från American Association FBA (Fibre Board Association), som också bestämt att göra de amerikanska standarderna kompatibla med de europeiska. ”Att två olika organisationers standarder är kompatibla är viktigt för handlarna som köper färska produkter internationellt. Förpackningarna måste kunna fungera tillsammans för att ge modulfördelar ekonomiskt och miljömässigt”, säger Bruce Benson, chef för FBA. ”Hanteringen av pallar och blandade laster blir nu mycket mer effektiv genom att lådor och låssystem är harmoniserade. Vi är övertygade om att både odlare och handlare kommer att uppskatta detta”, säger Jean-Pierre Lardillon, generalsekreterar på FEFCO.Framtiden ser för övrigt ljus ut för wellpapplådor enligt en PAN-europeisk undersökning som Marketpower Ltd UK har gjort. Man har sett på användningen av transportförpackningar av wellpapp för så kallade Short Shelf Life foods, dvs livsmedel med stor omsättningstakt. Dessa produkter svarar för 48% av handlarnas omsättning.Plastlådor i retursystem har säkrat en position inom färskvarusektorn och har i dag 31% av den totala försäljningen av dessa produkter i Europa, men enligt undersökningen har detta främst gått ut över andra produkter. Wellpappen håller ställningarna och kommer att göra det i framtiden också enligt undersökningen. Omfattande undersökningar av de stora FMCG (Fast Moving Consumer Goods) marknaderna visar att wellpapp i dag har en andel på 63% i transportförpackningarna. Snabbomsatta varor tar idag bara 14% av den totala wellpappefterfrågan. Resterande 86% är en sektor där wellpappen har en starkare position, dvs där returlådor av plast inte är inne och konkurrerar i samma utsträckning. Vi vill ha mål, mål, mål….SVERIGE/ Visst vill vi ha mål när vi går på fotboll, det är väl liksom själva grejen, men det är ofta så att vi också vill ha ett annat mål, ett mål mat. Det är dock inte alltid helt lätt att hinna få något serverat i den korta pausen. Oftast är det ett logistiskt problem i serveringen, det tar för lång tid att plocka ihop det kunden vill ha. Det här problemet har man funderat över hos AssiDomän Förenade Well. Ursprungligen var det vid Förenade Wells anläggning i Enköping som Åke Olofsson som är produktionschef och har ett stort fotbollsintresse kom i kontakt med problemet. Hur hinna servera alla? Att utöka antalet serveringeställen och personal på arenorna är i de flesta fall otänkbart.AssiDomäns konstruktionsavdelning i Brännögård arbetade fram ett antal olika förslag på förpackningslösningar som testades och förbättrades i omgångar. Arbetet skedde i samarbete med Fotbollsförbundets samordnare Jan Larsson, som lade ned mycket tid på detta.Satsningen fullföljdes genom att ADFW Lithopack som tillverkar förpackningen försåg den med ett snyggt fyrfärgstryk där det är lätt att sälja reklamplatser för intresserade företag. Den slutliga lösningen blev en förpackning som kunde laddas i förväg med macka och kaffe alternativt läsk eller lättöl och snabbt langas ut till den hungrande och törstande kön med åskådare. I praktiken visade det sig att förpackningskostnaden mer än väl tjänades in tack vare den ökade försäljningen och därmed blev det en lyckad konstruktion. Ett bra exempel på hur förpackningar blir allt mer multifunktionella. De skyddar, underlättar hantering, sprider budskap och sparar pengar.Packmarknaden Nordicas redaktion befann sig på Ullevi vid mötet mellan Sverige och Turkiet i oktober och vi kan bara konstatera att även vid landslagets matcher vore detta en praktisk lösning. Kön till kioskerna var långa redan tio minuter före paus, och fanns fortfarande närmare en kvart efter paus.Hur ser storkökspersonal på förpackningar?SVERIGE/ Tidningen Restauranger & Storkök, som liksom Packmarknaden Nordica, finns inom Mentor Online AB, hade i sin senaste utgåva en sektion som handlade om förpackningar. Bland annat hade man låtit några representanter från olika storkök ge sin syn på förpackningar, detta under rubriken ”Förpackningar – tickande bomb?” Låt oss se på något av vad som sades.”Dagens förpackningar är en tickande bomb, ett slöseri som måste få ett slut” säger kostchef Sara Mari Jonsson på Sunderby sjukhus. ”Vi har inte utrymme för vare sig förpackningar eller handhavande av dem och personalen reagerar negativt på att vara kartongsprättare. För att inte tala om allt arbete med återvinning, som man dessutom har en stark misstro mot. Vi vet ju inte om vi sorterar förgäves eller ej”.Sara Mari Jonsson efterlyste tvärvetenskapliga perspektiv med trovärdighet där diskussionen inte så lätt får slagsida. Som ett lyckat exempel på förpackningsutveckling nämner hon krossade tomater i bag-in-box vilket i jämförelse med en massa konservburkar som skall öppnas är en klar förbättring.”Förpackningar måste vi ha, men inte kartong i kartong”, säger Catarina Offe på Partena Cater. ”Förmodligen skulle utvecklingen gå betydligt snabbare om ett forum inrättades, där alla parter kunder diskutera förpackningar ur både effektivitets- och miljösynpunkt. I dag tipsar vi enskilda livsmedelsföretag om förbättringar, men det känns inte tillfredsställande. En droppe i havet”.Catarina Offe efterlyser miljöinformation från en opartisk instans. Hon menar att man i dag får förlita sig för mycket på producenternas uppgifter, som dessutom ofta är svåra att förstå sig på.Ekonomiföreståndare Elisabeth Andersson på Huddinge Universitetssjukhus vill ha små förpackningar även för storkök.”Lämpliga förpackningar ger bättre arbetsmiljö vi skulle slippa dyrbar rehabilitering för förslitningsskador. Men det är olika kassor och industrin förändrar ogärna sin dyrt inköpta förpackningsapparatur”. ”Att storkök behöver stora förpackningar är en missuppfattning. Vi går allt mer in för konsumentförpackningar. Det är ju människor som arbetar här, och potatis i 25 kilossäckar är definitivt inte attraktiva”.”Bästa industri, det är bara att kontakta oss som arbetar i verkligheten och vet vad som behövs”, säger Elisabeth Andersson.Kritik mot CEN-standardenBELGIEN/ EU-Kommissionens miljödirektorat har nyligen ganska starkt kritiserat de senaste standarderna som skall säkra att förpackningarna följer EUs regler och lagar. Den europeiska standardiseringsorganisationen CEN angrips i starka ordalag och kritikerna beskriver standarderna som inadekvata och olämpliga för användning i miljömässiga sammanhang.Rapporten med de harmoniserade standardförslagen är utsänd till medlemsländernas regeringar inför ett kommande möte om förpackningsavfall. Det finns nu klar risk att de antagna CEN-standarderna kommer att ifrågasättas på allvar. Det kommer att kasta en skugga på de så kallade väsentliga kraven. För att nå dit har CEN på mandat från Kommissionen tagit fram följande fem standarder och de fungerar som officiella referenspunkter när det gäller att avgöra om förpackningarna möter direktivens väsentliga krav.Förebyggande av avfallÅteranvändingÅtervinningAvfallsåtervinning via förbränningAvfallsåtervinning via kompostering.Enligt EUs miljödirektorat är användningskriterierna (the performance critera) och de exempel som används i standarderna så flexibla och generella att det är svårt att se hur de kan representera en reell förändring i förhållande till industriell praxis. Man menar vidare att det med dessa standarder kommer att vara omöjligt för myndigheterna att bekräfta om standarderna stämmer överrens med de fastställda kraven.Kommissionen menar att CEN har avvikit från sitt mandat och att man inte tagit fasta på de flesta specifika kraven. Man menar att för mycket vikt läggs vid icke miljövänliga funktioner som förpackningen måste rätta sig efter. De miljömässiga aspekterna kommer bara fram marginellt och överlåtes diskret till leverantörerna, sägs det. I tillägg till detta menar man att CEN har misslyckats när det gäller att involvera användarna och miljöskyddsgrupperna i förberedelserna till dessa standarder. Uppdaterad förpackningslogistikSVERIGE/ Andra utgåvan av Packforsks bok ”Förpackningslogistik” är nu uppdaterad med aktuella uppgifter. Boken tar bland annat upp förpackningens betydelse och trender inom logistik- och förpackningsområdet. Den riktar sig till förpacknings- och logistikutbildningar vid högskolor och universitet samt alla i näringslivet som intresserar sig för hur ett väl genomtänkt förpackningssystem kan minska logistikkostnaderna.Packforsk släpper nu dessutom andra utgåvan av ”Förteckning över gällande Normpack-certifikat 1999/2000”. Med hjälp av förteckningen är det lätt att kontrollera om de material, förpackningar och andra produkter som offereras, lever upp till de krav som ställs i Livsmedelsverkets förordning.Förteckningen innehåller fakta om ett åttiotal företag och vänder sig till bl a inköpare av förpackningsmaterial inom livsmedelsbranschen.Packaging Pilot Plant hos PackforskSVERIGE/ Packforsk har beslutat att göra en omfattande satsning på en pilotanläggning för material och förpackningsproduktion – Packaging Pilot Plant.Satsningen möter mycket stort intresse hos både förpackningsbranschen och fyllarna. NUTEK har bedömt det vara så intressant att ett anslag beviljats för inköp av delar av utrustningen till den första etappen.Etapp 1 omfattar en extruder och en rotationsstans. Etapp 2 kommer att omfatta en wellmaskin för låga wellprofiler samt utrustning för digitalt tryck. Även en tredje etapp planeras och den skall omfatta formning, fyllning och förslutning av flexibla förpackningar.Arbetet inom Packaging Pilot Plant kommer att göra det möjligt att på ett tidigt stadium utvärdera förpackningsmaterial och koncept hela vägen från produktion till färdig förpackning. I och med den nya anläggningen kan materialutvecklingen intensifieras. Hela anläggningen kommer att finnas i Packforsks då utökade lokaler i Kista och starten väntas kunna ske till våren nästa år.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078